เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 06-02-2014 11:51:00
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พลเรือตรี ปิติ วัลยะเพ็ชร์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศ ให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้น  ตามคำสั่ง กองทัพเรือ ที่ ๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗  ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๗