เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษ กองพลาธิการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓

Release Date : 17-05-2018 00:00:00
เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษ กองพลาธิการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓

พลเรือตรี เคารพ แหลมคม เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษและการตรวจเชิงกลยุทธ์ กองพลาธิการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจตราการปฏิบัติราชการของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และ นโยบายของกองทัพเรือ รวมทั้งให้คำแนะนำขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการตรวจตาม ๔ สาขา การตรวจการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการตรวจการจัดการความรู้ นอกจากนี้ยังมีการตรวจประเมินขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานตามนโยบายของกองทัพเรือ โดยมี นาวาเอก พีรเมธ  เวชชานุเคราะห์ หัวหน้ากองพลาธิการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การรับรอง ณ กองบังคับการกองพลาธิการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
  
  
  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษ กองพลาธิการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง