เจ้ากรมจเรทหารเรือเป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษและการตรวจเชิงกลยุทธ์ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

Release Date : 11-04-2018 00:00:00
เจ้ากรมจเรทหารเรือเป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษและการตรวจเชิงกลยุทธ์ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

พลเรือตรี เคารพ แหลมคม เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ และการตรวจเชิงกลยุทธ์ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจตราการปฏิบัติราชการของหน่วยให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และ นโยบายของกองทัพเรือ รวมทั้งให้คำแนะนำขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการตรวจตาม ๔ สาขา การตรวจการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การตรวจการจัดการความรู้ นอกจากนี้ยังมีการตรวจประเมินขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานตามนโยบายของกองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมจเรทหารเรือเป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษและการตรวจเชิงกลยุทธ์ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง