รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธานสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

Release Date : 14-03-2018 00:00:00
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธานสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานสอบภาคทฤษฎี สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธานสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง