รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดให้การต้อนรับหัวหน้าคณะทำงานด้านปัญหาเส้นเขตแดน กองทัพบก

Release Date : 14-03-2018 00:00:00
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดให้การต้อนรับหัวหน้าคณะทำงานด้านปัญหาเส้นเขตแดน กองทัพบก

พลเรือตรี นพดล  ปัญญาโฉม รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ  พลตรี อำนาจ  ธนโกสัย หัวหน้าคณะทำงานด้านปัญหาเส้นเขตแดน กองทัพบก และคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจภูมิประเทศในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังบูรพา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและยังไม่ได้แก้ไขทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งอนุสัญญาหรือแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว เพื่อจะได้เร่งรัดติดตามในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดให้การต้อนรับหัวหน้าคณะทำงานด้านปัญหาเส้นเขตแดน กองทัพบก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง