ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรืออนุมัติให้จัดบรรยายสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓ และในพื้นที่ภาคตะวันออก

Release Date : 13-03-2018 00:00:00
 ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรืออนุมัติให้จัดบรรยายสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓ และในพื้นที่ภาคตะวันออก

พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ และประธานคณะกรรมการบริหารโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของกองทัพเรือ (กรศ.ทร.) อนุมัติให้จัดบรรยายสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓ และในพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี โดยมีกำลังพลในพื้นที่ดังกล่าว เข้าร่วมฟังบรรยายหน่วยละ ๔๐๐ นายต่อวัน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑