รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของ สามสมอสมาคม

Release Date : 12-03-2018 19:41:39
รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของ สามสมอสมาคม

พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์  รองผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของ สามสมอสมาคม โดยมีสมาชิกสมาคมสามสมอสมาคมเข้าร่วมประชุม มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ การรับรองงบดุลประจำปี ๒๕๖๐ และ การเลือกตั้งนายกสมาคมสามสมอสมาคมท่านใหม่ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นนายกสมาคมสามสมอสมาคมท่านใหม่ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑