เสนาธิการทหารเรือ/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง ( Senior Officer Meeting : SOM ) ครั้งที่ ๒

Release Date : 23-08-2017 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือ/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง ( Senior Officer Meeting : SOM ) ครั้งที่ ๒

พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์  เสนาธิการทหารเรือ/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง ( Senior Officer Meeting : SOM ) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐