รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเยี่ยมกำลังพลที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่

Release Date : 14-07-2017 00:00:00
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเยี่ยมกำลังพลที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่

พลเรือตรี สมชาย  แท่นนิล รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เยี่ยมกำลังพลที่เจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่เจ็บป่วย ณ โรงพยาบาลตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเยี่ยมกำลังพลที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง