ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือร่วมฟังการบรรยายเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓

Release Date : 14-06-2017 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือร่วมฟังการบรรยายเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ประสาน ราชการใสสะอาดกองทัพเรือ ร่วมฟังการบรรยายเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ (ศสส.ทร.) จัดขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๖ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐