พลเรือโท สมชาย ณ บางช้าง

 • พลเรือโท สมชาย ณ บางช้าง

 • รองเสนาธิการทหารเรือ

 • -
 • -
 • -
 • การศึกษา              โรงเรียนวัดราชโอรส

                            โรงเรียนเตรียมทหาร                รุ่นที่ ๒๐

                            โรงเรียนนายเรือ                     รุ่นที่ ๗๗

                            หลักสูตรนายทหารใหม่พรรคนาวิน กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                            หลักสูตรนายทหารสื่อสาร โรงเรียนสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ

                            หลักสูตรต้นปืน กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                            หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

                            หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ กองเรือยุทธการ

                            International CIC Watch Officer Course , Instructor Course , Electronic Warfare Officer Course ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

                            หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๔

                            หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๔๑

                            หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๘

                            หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙

  ประวัติการทำงาน   ผู้บังคับการเรือ ต.๙๔

                           ผู้บังคับการเรือหลวงชลบุรี

                           รองผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ

                           ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ

                           ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

                           ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

                           ผู้อำนวยการกองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

                           ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ  

                           เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ

                           รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

                           ผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ

                           เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓

                           เลขานุการกองทัพเรือ

                           หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ