พลเรือโท สมประสงค์ นิลสมัย

 • พลเรือโท สมประสงค์ นิลสมัย

 • รองเสนาธิการทหารเรือ

 • สมรส
 • นาง ศิริรัตน์ นิลสมัย
 • -
 •  

  การศึกษา                          โรงเรียนดอนเมือง (ทหารอากาศบำรุง)

                                        โรงเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ ๒๐

                                        โรงเรียนนายเรือ   รุ่นที่ ๗๗

                                        หลักสูตรนายทหารใหม่พรรคนาวิน กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                                        หลักสูตรนายทหารศูนย์ยุทธการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                                        หลักสูตร Digital Message Terminal  กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                                        หลักสูตรนายทหารสื่อสาร  โรงเรียนสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ

                                        หลักสูตรต้นปืน กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                                        หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

                                        หลักสูตรการรวบรวมข่าวกรองทางทหาร(รวบรวมพิเศษ)

                                        หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ       

                                        หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ      

                                        หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ ๖๐

  ประวัติการทำงาน                  ผู้บังคับการเรือหลวงตองปลิว

                                        นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ

                                        นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ

                                        นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

                                        ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำกรุงโรม

                                        รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

                                        รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ

                                        ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

                                        เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ

                                        ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ

                                        เจ้ากรมข่าวทหารเรือ