พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์

 • พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

 • -
 • -
 • -
 • การศึกษา                 โรงเรียนปทุมคงคา

                               โรงเรียนเตรียมทหาร                รุ่นที่ ๑๘

                               โรงเรียนนายเรือ                     รุ่นที่ ๗๕
    
                                ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                               หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน  ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

                               หลักสูตรนายทหารสื่อสาร           โรงเรียนสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ

                               หลักสูตรFO MVV CO/XO Designate     ประเทศออสเตรเลีย

                               หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน         สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

                               ผู้บัญชาการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ          กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                               หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ

                               หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
                               
                               หลักสูตรการบริหารงานและงบประมาณ    โรงเรียนปลัดบัญชี   สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
                               
                               วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๕

  ประวัติการทำงาน         ผู้บังคับการเรือหลวงกูด

                               ผู้บังคับการเรือหลวงช้าง

                               ผู้บังคับการเรือหลวงสีชัง

                               รองเสนาธิการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ

                               ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

                               ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กองส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

                               รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

                               ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

                               ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

                               เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

                               ประธานที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ