พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล

 • พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล

 • ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

 • -
 • -
 • -
 • การศึกษา                 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

                               โรงเรียนเตรียมทหาร                รุ่นที่ ๑๘

                               โรงเรียนนายเรือ                     รุ่นที่ ๗๕

                               หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน  ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน   

                               หลักสูตรต้นปืน                              กองการฝึก กองเรือยุทธการ

                               หลักสูตรนายทหารสื่อสาร                   โรงเรียนสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ

                               หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน        สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

                               หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ

                               หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ

                               ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)

                               มหาวิทยาลัยบูรพา

                               หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

                               หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง          สถาบันวิทยาการตลาดทุน   

  ประวัติการทำงาน         ผู้บังคับการเรือหลวงตากใบ

                               ผู้อำนวยการกองการฐานทัพ/อสังหาริมทรัพย์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

                               รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

                               เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

                               เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ

                               เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ (อัตราพลเรือโท)

                               รองเสนาธิการทหารเรือ

                               ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ