พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ

 • พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ

 • ผู้บัญชาการทหารเรือ

 • -
 • -
 • -
 •  

  การศึกษา                 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย                 รุ่นที่ ๘๙

                               โรงเรียนเตรียมทหาร                         รุ่นที่ ๑๖

                               โรงเรียนนายเรือ                              รุ่นที่ ๗๓

                               หลักสูตร FOREIGN OFFICER TACTICAL INTELLIGENCE

                               ประเทศออสเตรเลีย

                               หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ                 รุ่นที่ ๕๑

                               หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ                 รุ่นที่ ๓๒

                               ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยบูรพา

                               หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร     รุ่นที่ ๕๔

  ประวัติการทำงาน         ผู้บังคับการเรือหลวงจุฬา

                               ผู้บังคับการเรือหลวงกูด

                               นายธงผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

                               ผู้อำนวยการกองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

                               ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

                               ฝ่ายเสนาธิการประจำ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

                               ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

                               รองเลขานุการกองทัพเรือ

                               เลขานุการกองทัพเรือ

                               ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

                               หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำ รองผู้บัญชาการทหารเรือ

                               รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

                               ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

                               ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ