ผู้บริหารกองทัพเรือ

 • พลเรือเอก ณะ อารีนิจ

 • ผู้บัญชาการทหารเรือ


 • การศึกษา

  โรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
  โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๕
  โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๒
  •  หลักสูตรนายทหารศูนย์ยุทธการ
  •  หลักสูตรต้นหน
  •  หลักสูตรยกพลขึ้นบกสัญญาบัตร
  •  หลักสูตรนายทหารล่าทำลายทุ่นระเบิด
  •  หลักสูตรนายทหารกวาดทุ่นระเบิดสัญญาบัตร
  •  หลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน รุ่นที่ ๒๓
  •  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง รุ่นที่ ๔๙
  •  วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๑
  •  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๓

   


  ประวัติการรับราชการ

  ต้นปืน เรือหลวงกูด กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
  ต้นปืน เรือหลวงลันตา กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
  ต้นเรือ เรือ .๙๓ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  ผู้บังคับการเรือหลวงสัตกูด กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
  ผู้บังคับการเรือหลวงท่าดินแดง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
  นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
  รองเสนาธิการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
  ผู้อำนวยการกองฝึกศูนย์ยุทธการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
  นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ
  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
  หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
  เสนาธิการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
  รองผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
  รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ
  ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ
  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
  เสนาธิการทหารเรือ

   

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล

 • รองผู้บัญชาการทหารเรือ

 •  

  การศึกษา

  - โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริยาราม

  - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๕

  - โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๒

  - ปริญญาโท สาขา Operations Research ประเทศสหรัฐอเมริกา

  - โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๑

  - วิทยาลัยการทัพเรือฝรั่งเศส (ESGI) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

  - วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๔ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

  - การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๓ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  - วิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ ๘ สถาบันวิทยาการพลังงาน

   

  ตำแหน่งที่สำคัญ

  - ต้นปืนเรือหลวงสุครีพ กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ

  - ต้นเรือเรือหลวงสัตกูด กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

  - กำลังพลรับเรือตำแหน่งต้นหนเรือหลวงภูเก็ต

  - ต้นเรือเรือหลวงภูเก็ต กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

  - ผู้บังคับการเรือหลวงกันตัง กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

  - ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมสื่อสารทหารเรือ

  - ผู้อำนวยการกองวิทยุสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ

  - ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร สำนักปลัดบัญชีทหารเรือ

  - ผู้อำนวยการกองศึกษาสงครามทางเรือ ศูนย์ยุทธศาสตร์ทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

  - รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

  - รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ

  - รองเจ้ากรมยุทธการทหาร

  - เจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

  - เจ้ากรมสรรพวุธทหารเรือ

  - ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ

  - รองเสนาธิการทหารเรือ

  - ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์

 • ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

 •  

  ประวัติการศึกษา 

  - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

  - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๕   

  - โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๒   

  - หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน  รุ่นที่ ๒๕

  - หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๐

  - หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๑

  - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๓

  - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ ๙๘ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๘ สถาบันวิทยาการตลาดทุน

  - หลักสูตร Fuels Management Officer/Petroleum OJT ประเทศสหรัฐอเมริกา  

  - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขา Operations Management, University Of Scranton ประเทศสหรัฐอเมริกา


  ประวัติการรับราชการ 

  - ผู้อำนวยการกองงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

  - ผู้อำนวยการกองการส่งกำลังและบริการ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

  - รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

  - ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารเรือ

  - รองปลัดบัญชีทหารเรือ

  - ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

  - ปลัดบัญชีทหารเรือ

  - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ


 • ประวัติการศึกษา

  - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

  - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๖

  - โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๓

  - หลักสูตร FOREIGN OFFICER TACTICAL INTELLIGENCE ประเทศออสเตรเลีย

  - หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ  รุ่นที่ ๕๑

  - หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ  รุ่นที่ ๓๒

  - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยบูรพา

  - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ ๕๔

  ประวัติการรับราชการ

  - ผู้บังคับการเรือหลวงจุฬา

  - ผู้บังคับการเรือหลวงกูด

  - นายธงผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

  - เลขานุการกองทัพเรือ

  - ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ

  - หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ

  - รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

  - ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

  - ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

   

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

 • เสนาธิการทหารเรือ

 • การศึกษา           

  - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๘                  

  - โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๕                                              

  - หลักสูตรต้นหนและนายทหารศูนย์ยุทธการ                       

  - หลักสูตรนายทหารการสื่อสาร                                          

  - หลักสูตรนายทหารกวาดทุ่นระเบิด                                   

  - หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๒๗

  - หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ                               

  - หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๓

  - หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๕

  - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๕๕

  - หลักสูตร Mine Countermeasure International Officer และ Mine Warfare Orientation Officer ประเทศสหรัฐอเมริกา                

  - Maritime Security เครือรัฐออสเตรเลีย

  ประวัติการรับราชการ

  - นายทหารประจำเรือเรือหลวงถลาง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ             

  - ต้นหนเรือหลวงถลาง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  - ต้นปืนเรือหลวงแม่กลอง กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ  

  - นายทหารสื่อสาร กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ          

  - ผู้บังคับการเรือหลวงท่าดินแดง (ลำแรก) กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ  

  - ต้นเรือเรือหลวงโพสามต้น กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ         

  - นายทหารประจำกอง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  - ผู้บังคับการเรือหลวงบางระจัน กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ   

  - หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยมในการรบ กรมยุทธการทหารเรือ                    

  - นายธงรองผู้บัญชาการทหารเรือ                                      

  - นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  

  - ผู้บังคับการเรือหลวงเจ้าพระยา หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ      

  - ผู้บังคับการเรือหลวงนเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ          

  - ผู้อำนวยการกองสื่อสาร กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ      

  - ผู้บังคับหมวดเรือที่ ๒ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  - ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรมกำลังพลทหารเรือ               

  - เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ                     

  - รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓                                          

  - รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ                                      

  - ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ                   

  - ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ                       

  - ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง       

  - เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ           

  - ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ     

 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี

 • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 • การศึกษา

  - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๗

  - โรงเรียนนายเรือ (หัวหน้านักเรียนนายเรือ) รุ่นที่ ๗๔

  - หลักสูตรพรรคนาวิน

  - หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ

  - วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๔

  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๓

  - หลักสูตรสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรครูทหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา

  - หลักสูตรผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่สนามและหลักสูตรค้นหาเป้าหมาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ประวัติรับราชการ

  - ผู้บังคับการเรือหลวงนาคา กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

  - ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  - นายทหารคนสนิทรองเสนาธิการทหารเรือ

  - นายธงผู้บัญชาการทหารเรือ

  - รองเสนาธิการฐานทัพเรือกรุงเทพ

  - นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

  - ผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ

  - ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ

  - เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

  - รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

  - รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ

  - หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

  - หัวหน้าฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ

  - ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

  - ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑

  - รองเสนาธิการทหารเรือ

 • ประวัติเพิ่มเติม

พลเรือเอก

ณะ อารีนิจ

ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

พลเดช เจริญพูล

รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

ทวีชัย บุญอนันต์

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

พลเรือเอก

นริส ประทุมสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก

ลือชัย รุดดิษฐ์

เสนาธิการทหารเรือ

พลเรือเอก

สุชีพ หวังไมตรี

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือโท

เจริญศักดิ์ มารัตนะ

รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท

พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์

รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท

ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์

รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท

พิเชฐ ตานะเศรษฐ

รองเสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท

สุธีพงศ์ แก้วทับ

รองเสนาธิการทหารเรือ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด